P.P.H.U. „KOLMAX” MAREK KOLCZ

realizuje projekt:

„Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji dla firmy P.P.H.U. „KOLMAX” Marek Kolcz”

Projekt będzie dotyczył opracowania przez wybranego Wykonawcę modelu biznesowego

GOZ-transformacji. W ramach usługi doradczej, Wykonawca przeprowadzi w pierwszej kolejności wizję lokalną, rozmowy z osobami zarządzającymi poszczególnymi działami w firmie, aby na podstawie zebranych informacji przystąpić do wieloetapowej analizy możliwości i rozwiązań, które przybliżą KOLMAX do przedsiębiorstwa ukierunkowanego na gospodarkę cyrkularną.

 

Zadania w ramach projektu:

 1. Podpisanie umowy współpracy z Wykonawcą,
 2. Audyt przedsiębiorstwa KOLMAX,
 3. Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji,
 4. Złożenie do PARP finalnego dokumentu modelu biznesowego wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową.

Wśród głównych kierunków planowanych zmian w zakresie GOZ oraz oczekiwanych rezultatów wymienić należy:

 1. Optymalizację powstawania odpadów w procesie produkcji – w postaci zarówno pianki EVA, jak i ścinków materiałowych z szycia wkładek filcowych
 2. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji i ich ponowne wykorzystanie jako recyklat z pianki – zawrócenie odpadu powstałego w formie wtryskowej:
 3. Ograniczenie zużycia wody – optymalizacja procesów pod katem zmniejszenia ilości wykorzystywanej w procesie produkcji wody oraz stworzenie warunków do jej zawracania i ponownego wykorzystania (obecnie możliwe tylko w 25%)
 4. Wydłużenie cyklu życia produktu – pianka EVA ma wiele zalet – jest miękka oraz zapewnia doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na komfort korzystania z obuwia z niej wykonanego. Jednocześnie ta niewątpliwa zaleta stanowi pewną wadę, gdyż powoduje, że jest ona podatna na uszkodzenia mechaniczne takie jak przetarcia, przebicia. Z tego względu wpływa ona na potencjalnie krótszy cykl życia wykonanego z pianki EVA obuwia – raz ze względu na utratę funkcjonalności, dwa atrakcyjnego wyglądu, który będzie ważniejszy dla segmentu klientów używających kaloszy w celach nieprofesjonalnych – ogrodnictwo, hobby.
 5. Produkt jako usługa – jednym z kierunków, który chce zamodelować firma jest umożliwienie zakupu kaloszy w modelu „produkt jako usługa”. Obecnie firma koncentruje się na klasycznej sprzedaży, która realizowana jest przez pośredników. Model produkt jako usługa jest potencjalnie obiecujący, ale konieczna jest współpraca z ekspertami mającymi doświadczenie w budowaniu podobnych modeli biznesowych.

 

 

Grupa docelowa: przedsiębiorstwo KOLMAX

Wartość Projektu: 82 781.00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 82 781.00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie;


P.P.H.U. „KOLMAX” MAREK KOLCZ

realizuje projekt:

„Wdrożenie na rynek linii obuwia przeciwdeszczowego z SEBS o ulepszonej ergonomii w oparciu o nowe projekty wzornicze dla przedsiębiorstwa P.P.H.U. „KOLMAX” MAREK KOLCZ”

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych projektów wzorniczych dla przedsiębiorstwa i wdrożenie na ich podstawie linii obuwia przeciwdeszczowego z SEBS o ulepszonej ergonomii. Linia obuwia będzie zaprojektowana dla dwóch wzorów – KIDS oraz CASUAL. Wzór KIDS będzie obejmował rozmiary dziecięce 25-33, a CASUAL dedykowany będzie dla kobiet i mężczyzn w rozmiarach 37-43. Przy projektowaniu produktów został uwzględniony aspekt dostępności. Udogodnienia ergonomiczne mają ułatwić zdejmowanie buta bez użycia rąk, co pozwoli na użytkowanie kaloszy przez osoby z niepełnosprawnością oraz dzieci.

 

Zadania w ramach projektu:

 1. Opracowanie audytu i strategii wzorniczej
 2. Usługi doradcze związane z wdrożeniem strategii wzorniczej
 3. Zakup środków trwałych

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na działalność i rozwój przedsiębiorstwa poprzez korzyści związane z poszerzeniem rynków zbytu, oferty, a także zwiększenie konkurencyjności oferty, a co za tym idzie zwiększeniem przychodów przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa: klienci indywidualni w tym dla grupa odbiorców o ograniczonej sprawności ruchowej dłoni oraz problemami zwyrodnieniowymi kręgosłupa.

Wartość Projektu: 3 235 884.00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 846 135.00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie;


P.P.H.U. „KOLMAX” MAREK KOLCZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. pn. „Promocja obuwia marki KOLMAX na rynkach zagranicznych w ramach realizacji założeń Programu promocji branży mody polskiej”.

 

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki KOLMAX na rynkach zagranicznych i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej. Ww. cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji przez firmę KOLMAX działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży mody polskiej na rynkach zagranicznych, w tym rynku perspektywicznym. Ww. działania spowodują umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Firma poprzez udział w targach i misjach oraz nabycie i dystrybucję materiałów informacyjnopromocyjnych efektywnie wypromuje swoje produkty i pozyska nowe kontrakty na rynkach zagranicznych.

 

Wartość projektu: 369 200.00 PLN

Dofinansowanie: 276 900.00 PLN


 

P.P.H.U. „KOLMAX” MAREK KOLCZ realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy P.P.H.U. „Kolmax” Marek Kolcz”.

 

Celem głównym projektu jest: rozwój firmy Kolmax poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przez doradców zewnętrznych, na podstawie której wdrożona zostanie innowacja w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy P.P.H.U. „Kolmax” Marek Kolcz. Za przeprowadzenie audytu wzorniczego odpowiedzialny będzie wybrany wykonawca – firma 2sympleks Sp. z o.o. z Warszawy. Wskazane poniżej działania zostaną przeprowadzone przez 2 ekspertów (wskazanych przez wykonawcę), którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

 

W ramach audytu wzorniczego zostaną podjęte następujące działania:

 • analiza wzornicza w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście trendów branżowych,
 • analiza potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

 

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przeprowadzonych audytów wzorniczych – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) – 22 420,00 zł
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba opracowanych strategii wzorniczych – 1szt.

 

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 72 570,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 59 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 50 150,00 PLN

 

 

© 2022 KOLMAX. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: roxart